Regulamin programu lojalnościowego Centrum Medycyny Holistycznej i Naturoterapii Naturomed (z 15.02.2018 r.)

I DEFINCJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Organizator – Centrum Medycyny Holistycznej i Naturoterapii Naturomed, Naturomed Sp. z o. o. z siedzibą w: ul. Owocowa 12, 10-860 Olsztyn.

2. Uczestnik – osoba posiadająca kartę klubową programu lojalnościowego Organizatora.

3. Karta Klubowa – inaczej Holistic Card, karta o unikalnym numerze, wydawana po prawidłowym zgłoszeniu do programu lojalnościowego Organizatora. Karta Klubowa uprawnia do korzystania z profitów przysługujących Uczestnikom.

4. Punkty sprzedaży – sklepy stacjonarne Organizatora (Gdynia, ul. Plac Kaszubski 17/005 oraz Warszawa, ul. Ogrodowa 1A lok. 5U-70).

5. Sklep internetowywww.naturomed.pl

6. Program - program lojalnościowy Organizatora.


II ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Centrum Medycyny Holistycznej i Naturoterapii Naturomed - Naturomed Sp. z o. o. z siedzibą w: ul. Owocowa 12, 10-860 Olsztyn.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy programu lojalnościowego obowiązującego w sklepie internetowym www.naturomed.pl i następujących placówkach handlowych:

GDYNIA
ul. Plac Kaszubski 17/005
Centrum Medycyny Holistycznej i Naturoterapii Naturomed

WARSZAWA
ul. Ogrodowa 1A lok. 5U-70
Centrum Medycyny Holistycznej i Naturoterapii Naturomed

3. Program rozpoczyna działalność z dniem 15.02.2018 r.

4. Działalność Programu toczy się niezależnie i równolegle z rabatami dla stałych klientów opisanymi szczegółowo w Regulaminie sklepu Naturomed.

a) Osobom, które przystępując do programu lojalnościowego nie posiadają papierowej karty rabatowej, rabaty naliczane będą zgodnie z historią transakcji na koncie powiązanym z Kartą Klubową.

b) Osoby, które przystępując do programu lojalnościowego posiadają kartę rabatową i są w trakcie kolekcjonowania pieczątek, po zdobyciu ich wymaganej ilości zobowiązane są do zwrócenia w kasie sklepu papierowej karty – zdobyty przysługujący rabat zostanie powiązany z Kartą Klubową Uczestnika.

c) osoby, które posiadają papierową kartę rabatową z wymaganą ilością pieczątek, zobowiązane są do zwrotu papierowej karty w sklepie w celu przeniesienia prawa do przysługującego rabatu na Kartę Klubową Uczestnika.


III ZASADY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

1. Uczestnikiem Programu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie konta klienta w sklepie internetowym www.naturomed.pl.

3. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę Klubową.

4. Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedane, przenoszone ani zbywane, ani nie mogą być przedmiotem innych czynności z wyjątkiem tych opisanych w niniejszym Regulaminie.

5. Każdej Karcie Klubowej jest przypisany numer oraz konto w systemie komputerowym Programu.

6. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się w momencie otrzymania Karty Klubowej.

7. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych pocztą elektroniczną i SMS-ową.


IV MIECHANIZM NALICZANIA PUNKTÓW ZA ZAKUPY

1. Uczestnicy Programu zdobywają punkty poprzez dokonywanie zakupów w Punktach Sprzedaży Organizatora.

2. Warunkiem otrzymania punktów za zakup w sklepie stacjonarnym jest okazanie ważnej Karty Klubowej przed wydrukowaniem przez obsługę sklepu paragonu fiskalnego.

3. Warunkiem otrzymania punktów za zakup w sklepie internetowym jest posiadanie konta klienta na stronie www.naturomed.pl, z którą powiązane jest konto klienta w systemie komputerowym Programu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania punktów za transakcje, podczas których Uczestnik okazał kartę po wydrukowaniu paragonu fiskalnego.
 
5. Punktów nie przyznaje się za transakcje inne niż bieżące.

6. Punkty przyznaje się według zasady: 1 punkt za pełne wydane 5 zł.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zależności z pkt. 5, jednakże musi o tym poinformować na 7 dni przed datą zmiany na stronie internetowej (www.naturomed.pl).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji punktów znajdujących się na kontach Programu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogących wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, ilość punktów może zostać skorygowana, o czym Uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

9. Każda osoba, która podczas zgłoszenia do programu lojalnościowego podała swój adres e-mail i nr telefonu, otrzymuje od Organizatora 20 punktów na Kartę Klubową.

10. Aktualizacja stanu konta klienta odbywa się raz w tygodniu.


V MECHANIZMY NALICZANIA PUNKTÓW ZA POLECENIE

1. Klient może występować jako osoba polecająca. W tym celu powinien udostępnić osobie przystępującej do programu lojalnościowego numer swojej Karty Klubowej w celu rejestracji w systemie i naliczenia dodatkowych punktów.

2. Dodatkowe punkty dla osoby polecającej od osób, które zarejestrowały się i dokonują zakupów z jej polecenia naliczają się raz w tygodniu.

3. Punkty za polecenie przyznawane są według zasad:

I generacja: osoba polecająca otrzymuje 1 punkt za każde 25 zł wydane przez osobę, której poleciła program lojalnościowy.

II generacja: osoba polecająca otrzymuje 1 punkt za każde 50 zł wydane przez osoby zarejestrowane z polecenia osoby polecanej.


VI ZASADY ODBIORU PREZENTÓW

1. Aktualna lista prezentów dostępna jest do wglądu po zalogowaniu się na stronie www.karta-klienta.pl.

2 Każdy Uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów na swojej Karcie Klubowej może odebrać prezent.

3. Wybór prezentu odbywa się poprzez stronę Programu - www.karta-klienta.pl.

4. Prezent dostarczana jest Klientowi przesyłką kurierską (koszty przesyłki pokrywa Organizator) na adres wskazanych w danych konta Programu (dostępne są w zakładce "Dane"). W przypadku zmiany adresu docelowego doręczenia prezentu, Klient zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmienionym adresie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


VII KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Karta Uczestnika Programu jest kartą na okaziciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika Programu w związku dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, które weszły w posiadanie Karty Klubowej.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Klubowej, Uczestnik powinien powiadomić o tym niezwłocznie Organizatora wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W wyniku zgłoszenia obsługa sklepu wymieni Kartę na nową i przeniesie na nią ilość punktów zgromadzoną na zagubionej karcie. Organizator informuje, iż aktywacja nowej Karty może potrwać do 14 dni od zgłoszenia. Z chwilą aktualizacji nowej Karty, poprzednia karta traci ważność.

3. W dowolnym momencie Uczestnik może sprawdzić na indywidualnym koncie historię swoich transakcji na Karcie.

4. Punktów zapisane na Karcie Klubowej nie można transferować na inną kartę, z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 2.

5. Nie można odebrać prezentu sumując punkty z dwóch lub więcej Kart Klubowych. Warunkiem odbioru prezentu jest posiadanie pełnej ilości punktów na jednej Karcie Klubowej.

6. Karta nieużywana przez okres roku traci ważność.


VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Uczestnika Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Uczestników stronom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Uczestnika. Gromadzone dane osobowe podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Organizatora.

3. Uczestnik programu lojalnościowego ma dostęp do swoich danych zgromadzonych w systemie komputerowym Programu.

4. W celu sprawdzenia, skorygowania, lub usunięcia swoich danych Uczestnik Programu powinien zgłosić się do placówki handlowej, w której złożył wniosek o wydanie Karty Programu lub wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje dotyczące Programu można składać pisemnie w siedzibie Organizatora lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

2. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie do siedziby firmy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.naturomed.pl.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.